Top partner

   

   Všeobecné obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci vystavením objednávky prejavuje súhlas s týmito VOP.

1.2. Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť KIZZE D&S spol. s r.o. so sídlom Kukučínova 4443/28,926 01 Sereď, IČO: 46079777 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro., vložka číslo 27343/T (ďalej len „predávajúci“).

1.3. Kupujúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nejedná    sa teda o spotrebiteľa.

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

MINIMÁLNA SUMA OBJENÁVKY MUSÍ BYŤ 70,00.- EUR S DPH !!!

2.1. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti.

2.2. Predmetom objednávky môže byť:

a) Katalógový tovar (ďalej iba „tovar“) – sú výrobky, zaradené v sortimente predávajúceho a zobrazené v elektronickom obchode (www.kizze.sk) s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku.

b) Neobvyklé množstvo katalógového tovaru - je také množstvo, ktoré prevyšuje priemerný mesačný predaj predávajúceho v danom tovare.

c) Nekatalógový tovar - je tovar vyrobený, upravený alebo zabezpečený podľa priania kupujúceho na základe jeho písomnej, alebo e-mailovej špecifikácie a objednávky.

2.3. Kupujúci môže vystaviť objednávku tovaru telefonicky, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom formulára na webovej stránke predávajúceho alebo vystavením objednávky v elektronickom obchode predávajúceho www.kizze.sk.

2.4. Pre vystavenie objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sa kupujúci musí najskôr zaregistrovať, pričom uvádza predovšetkým svoje obchodné meno, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru a kontaktné údaje, najmä e-mailovú adresu.

2.5. Po prijatí objednávky predávajúci odošle e-mailom potvrdenie objednávky - spätnú väzbu, kde uvedie dodacie množstvo a dátum dodania pre jednotlivé položky objednávky. Kupujúci má právo v lehote najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenej objednávky predávajúcim, doručiť predávajúcemu storno objednávky. V opačnom prípade je objednávka považovaná za záväznú. Záväznú objednávku je možné odvolať iba z dôvodu nedodržania podmienok uvedených v potvrdenej objednávke alebo po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.6. Objednávka na neobvyklé množstvo tovaru a objednávka na nekatalógový tovar musí byť vždy vystavená písomne, prípadne podložená kúpnou zmluvou, a je vždy považovaná za záväznú a neodvolateľnú objednávku. Predávajúci môže požadovať zálohu vo výške 50% z predajnej ceny tovaru, ak sa nedohodnú inak.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

 

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. V tlačenom katalógu a v elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny v EUR bez DPH a za prislúchajúcu mernú jednotku, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje počas platnosti tlačeného katalógu právo úpravy cien, pričom za aktuálne platné ceny sa v čase vystavenia objednávky považujú ceny zobrazené kupujúcemu po prihlásení v elektronickom obchode, ceny uvedené v aktuálnom cenníku predávajúceho, resp. ceny uvedené v individuálnej kalkulácii.

3.3. O aktuálne platných cenách sa kupujúci môže informovať v zákazníckom centre predávajúceho na čísle 0910 238 356, prípadne na e-mailovej adrese obchod@kizze.sk.

3.4. Platba za tovar je možná iba: na predajni a to v hotovosti, na zálohovú faktúru, na dobierku-kuriérom, alebo slovenskou poštou.

3.5. Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr v deň splatnosti uvedený vo faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho, ktorý je uvedený vo faktúre.

3.6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmluvne dohodnúť s kupujúcim iný termín splatnosti faktúry za dodanie tovaru.

3.7. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o penále z omeškania, pričom penále je stanovené vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

 

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke.

4.2. V prípade objednávky katalógového tovaru (v nie neobvyklom množstve) prijatej v pracovných dňoch od 7.00 hod do 12.00 hod je dodanie možné v priebehu nasledujúceho pracovného dňa na kancelárske potreby. V prípade objednávky prijatej v pracovných dňoch po 12.00 hod je dodanie tovaru možné do dvoch pracovných dní. Na tovar výtvarných a školských potrieb je dodanie tovaru do 7 pracovných dní.

4.3. V prípade objednávky nekatalógového tovaru (potlačené obálky, adresné tlačivá, vizitky, výtvarné potreby,školské potreby...) alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve bude dátum dodania tovaru určený po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.4. Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni.

4.5. Prepravné náklady znáša predávajúci. Iba v prípade, ak je hodnota objednávky nižšia ako 199,00 EUR bez DPH, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za dopravu 6,60 EUR s DPH kuriérskou firmou, Dobierka 1,50 Eur s DPH. Poplatok za dopravu pokrýva náklady na balenie a dodanie tovaru kupujúcemu. V prípade objednávky vo vyššej hodnote ako 199,00 EUR bez DPH, nie je kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu. Poplatok za dopravu nebude účtovaný ani v prípade, ak pôvodná hodnota objednávky bola vyššia ako 199,00 EUR bez DPH, ale z dôvodu na strane predávajúceho dôjde k jej rozdeleniu a čiastočnému plneniu.

4.6. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu. Súčasťou dodávky tovaru je faktúra. Faktúru predávajúci odošle e-mailom, na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v objednávke, ak táto faktúra nebola odoslaná s tovarom.

4.7. Na prepravnom liste je mimo iné uvedené:

- zoznam dodacích listov, ktoré sa viažu k dodávke tovaru

- počet samostatných ucelených balení (palety, balíky)

4.8. Dodací list obsahuje názvy dodaného tovaru, jeho množstvo, merné jednotky a identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho.

4.9. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, v opačnom prípade reklamácia na dopravu nemôže byť predávajúcim akceptovaná.

4.10. Pri prevzatí tovaru potvrdí kupujúci okrem prepravného listu zároveň aj dodací list, a to čitateľným podpisom preberajúcej osoby a pečiatkou kupujúceho.

4.11. Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa dodacieho listu je 24 hodín od prevzatia tovaru na kancelársky tovar. Tovar na výtvarné, školské potreby je do 7 dní od potvrdenia objednávky.V prípade, ak zásielka neobsahuje dodací list, kupujúci túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi predávajúcemu, ktorý mu dodací list doručí elektronickou poštou. Doručením nového dodacieho listu začína plynúť kupujúcemu nová 24 hodinová lehota na prekontrolovanie tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v tejto lehote písomne oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s dodacím listom.

4.12. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

4.13. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. V prípade katalógového tovaru, s výnimkou tovaru z kapitoly občerstvenie, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní odo dňa dodania tovaru a to iba za podmienok, že tovar je vrátený na náklady kupujúceho a je zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom originálnom obale.

5.2. Právo odstúpiť od zmluvy kupujúci nemá, ak bol dodaný tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo sa jedná o nekatalógový tovar alebo sa jedná o neobvyklé množstvo katalógového tovaru.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodaný tovar ani v lehote 30 dní po dátume splatnosti. Po písomnom doručení (e-mailom, poštou) odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne vrátiť tento neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve. V opačnom prípade má predávajúci právo využiť všetky dostupné zákonné prostriedky pre vymoženie dlžnej sumy.

 

 

6. REKLAMÁCIE

6.1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom.

6.2. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných prekluzívnych lehotách:

a) v lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:

- na druh

- na množstvo

- na zjavné vady

b) v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté

6.3. V prípade opodstatnenej reklamácie zabezpečí predávajúci po dohode s kupujúcim odvoz vráteného tovaru. Súčasťou vráteného reklamovaného tovaru je vždy faktúra a potvrdený reklamačný protokol, ktorý zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu.

6.4. Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu dobierkou, takto zaslaný tovar predávajúci nepreberie.

6.5. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.

6.6. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.

 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo vzájomnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka podľa právnych predpisov Slovenskej Republiky.

7.2. Tieto VOP sú platné od 1.11.2011 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak. VOP sú platné do vydania a zverejnenia nových VOP.

 

KIZZE D&S s.r.o.
 november 2011 

/strong

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke.

/p

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke.strong

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke.

/p

/strong

Kontakt

KIZZE D&S spol. s.r.o.
Kukučínová 4443/28
926 01 Sereď
Slovensko

Predajňa

tel: +421  0904 630 850
e-mail: obchod @ kizze.sk

Predajňa
Pondelok - Piatok: 07:00-18:00
Sobota : 08:00-12:00
Nedeľa: ZATVORENÉ