Top partner

Dodanie tovaru

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke.

4.2. V prípade objednávky katalógového tovaru (v nie neobvyklom množstve) prijatej v pracovných dňoch od 7.00 hod do 12.00 hod je dodanie možné v priebehu nasledujúceho pracovného dňa na kancelárske potreby. V prípade objednávky prijatej v pracovných dňoch po 12.00 hod je dodanie tovaru možné do dvoch pracovných dní. Na tovar výtvarných a školských potrieb je dodanie tovaru do 7 pracovných dní.

4.3. V prípade objednávky nekatalógového tovaru (potlačené obálky, adresné tlačivá, vizitky, výtvarné potreby,školské potreby...) alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve bude dátum dodania tovaru určený po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.4. Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni.

4.5. Prepravné náklady znáša predávajúci. Iba v prípade, ak je hodnota objednávky nižšia ako 70 EUR bez DPH, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za dopravu  6,60 EUR s DPH dopravu kuriérskou firmou. Poplatok za dopravu pokrýva náklady na balenie a dodanie tovaru. kupujúcemu v prípade, ak je hodnota objednávky nižšia ako 70 EUR bez DPH. V prípade objednávky vo vyššej hodnote ako 70 EUR bez DPH, nie je kupujúcemu účtovaný  poplatok za dopravu. Poplatok za dopravu nebude účtovaný ani v prípade, ak pôvodná hodnota objednávky bola vyššia ako 70 EUR bez DPH, ale z dôvodu na strane predávajúceho dôjde k jej rozdeleniu a čiastočnému plneniu.

4.6. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu. Súčasťou dodávky tovaru je vždy prepravný list a dodací list vystavený predávajúcim. Faktúru zasiela predávajúci v deň dodania tovaru poštou na fakturačnú adresu kupujúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

4.7. Na prepravnom liste je mimo iné uvedené:

- zoznam dodacích listov, ktoré sa viažu k dodávke tovaru

- počet samostatných ucelených balení (palety, balíky)

4.8. Dodací list obsahuje názvy dodaného tovaru, jeho množstvo, merné jednotky a identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho.

4.9. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, v opačnom prípade reklamácia na dopravu nemôže byť predávajúcim akceptovaná.

4.10. Pri prevzatí tovaru potvrdí kupujúci okrem prepravného listu zároveň aj dodací list, a to čitateľným podpisom preberajúcej osoby a pečiatkou kupujúceho.

4.11. Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa dodacieho listu je 24 hodín od prevzatia tovaru na kancelársky tovar.  Tovar na výtvarné, školské potreby je do 7 dní od potvrdenia objednávky.V prípade, ak zásielka neobsahuje dodací list, kupujúci túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi predávajúcemu, ktorý mu dodací list doručí elektronickou poštou. Doručením nového dodacieho listu začína plynúť kupujúcemu nová 24 hodinová lehota na prekontrolovanie tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v tejto lehote písomne oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s dodacím listom.

4.12. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

4.13. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

Kontakt

KIZZE D&S spol. s.r.o.
Kukučínová 4443/28
926 01 Sereď
Slovensko

Predajňa

tel: +421  0904 630 850
e-mail: obchod @ kizze.sk

Predajňa
Pondelok - Piatok: 07:00-18:00
Sobota : 08:00-12:00
Nedeľa: ZATVORENÉ